بررسی کیفیت محیط شهر الکترونیک با تأکید بر ادراکات ذهنی شهروندان (مورد مطالعاتی: شهر تبریز)

, ,
عنوان مقاله:
بررسی کیفیت محیط شهر الکترونیک با تأکید بر ادراکات ذهنی شهروندان (مورد مطالعاتی: شهر تبریز)
نویسنده(گان):
سمیه آهنی

الهام کاکاوند

فاطمه زارعی

محمدرضا پورمحمدی

تاریخ انتشار:
شماره ۲۳ ، تابستان ۱۳۹۷
نشریه:
معماری و شهرسازی آرمانشهر / تابستان ۱۳۹۷
کلمات کلیدی:
شهر الکترونیک ؛ شهروندان ؛ کیفیت محیط ؛ تصویر ذهنی شهروندان
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=489409
چکیده:
فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در حال ورود به اجتماعات انسانی است و بسیار دور از ذهن است که بتوان تنها با اتکاء به شیوه های گذشته، طراحی، برنامه ریزی و مدیریت شهرها را انجام داد. مهم ترین راهکار در این زمینه شهر الکترونیک است که با هدف به کارگیری از فناوری های نوین در طراحی همه عرصه های محیط شهری پا به عرصه جهانی گذاشته است و می توان اذعان داشت که تأثیرات حاصل از آن در کیفیت محیط شهری جلوه گر می شود. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با به کارگیری نرم افزار Spss و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (Oneway) در تجزیه و تحلیل داده ها، با حجم جامعه آماری ۱۴۹۴۹۹۸ نفر پرسش نامه هایی حاوی سؤالاتی جهت دریافت رضایت مندی شهروندان از کیفیات محیط شهر الکترونیک در جامعه مورد نظر (شهروندان شهر تبریز)، در نظر گرفته شده است. در این پژوهش رضایت مندی شهروندان از محیط شهر الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و معیارهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به عنوان متغیر وابسته معرفی می شود. براساس فرمول محاسباتی کوکران و با ضریب خطای ۰. ۰۶ درصد، به طور متوسط ۲۶۷ عدد پرسش نامه در هر منطقه تعیین شده و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای در مناطق ده گانه توزیع شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کیفیت کالبدی محیط شهری متأثر از فناوری ارتباطی و اطلاعاتی با امتیاز ۴. ۲۰ در حد خوب، کیفیت محیطی و اقتصادی محیط شهری متأثر از فناوری ارتباطی و اطلاعاتی با امتیاز ۳. ۷ در حد متوسط، معیار اجتماعی، با امتیاز ۳. ۴ پایین ترین امتیاز را در بین معیارها به خود اختصاص داده است. همچنین کیفیت محیط سکونت متأثر از پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر تبریز از دید ساکنین به طور کلی در سطح خوب ارزیابی می شود. درنهایت مدل مفهومی پیشنهادات در راستای کاربردی کردن نتایج حاصل از تحقیق ارائه شده است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *