تبیین نقش مؤلّفه های منظر حسّی مبتنی بر حواس در کیفیّت ادراک حسّی محیطی گذر ارگ جدید تبریز

, ,
عنوان مقاله:
تبیین نقش مؤلّفه های منظر حسّی مبتنی بر حواس در کیفیّت ادراک حسّی محیطی گذر ارگ جدید تبریز
نویسنده(گان):
مجید صالحی نیا(نویسنده مسئول)

مهدیه نیرومند شیشوان

تاریخ انتشار:
دوره ۸ ، شماره ۳۱ ، بهار ۱۳۹۷
نشریه:
مطالعات شهر ایرانی اسلامی / شماره صفحه مقاله: ۳۱-۱۹
کلمات کلیدی:
فضای سبز و منظر ؛ منظر حسی ؛ حواس غیر بصری ؛ کیفیت ادراک حسی محیطی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346882
چکیده:
حواس پنج گانه انسان ابزارهایی هستند که درک پدیده ها، محیط و فضای پیرامون انسان را برای او امکان پذیر می سازند. به دلیل غالب بودن حس بینایی بر دیگر حواس، توجه طراحان محیط کالبدی نیز اغلب به طراحی بصری است، غافل از آن که عده ای از افراد اجتماع، از درک کیفیت های بصری ناتوان اند. خلق فضایی بصر محور که سایر ادراکات مخاطب خویش را نادیده گرفته، باعث ایجاد فضاهایی ناآشنا برای مخاطب در محیط کالبدی معماری و شهر و غیر انسانی شدن آن ها شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین مناظر حسی موجود و «کیفیت ادراک حسی محیطی» گذر ارگ جدید تبریز است. پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های میدانی است. جمعیت آماری این پژوهش را تمامی مخاطبان (ساکنان، شاغلان و بازدیدکنندگان) این محدوده تشکیل می دهند که در طول اسفندماه ۱۳۹۴ه.ش تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ه.ش در این محدوده حضور داشته اند که ۴۲۹۵۰ نفر برآورد شدند. با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده ۳۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ۰.۸۵۳ به دست آمد. نتایج حاصل از یافته های آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مولفه های منظر حسی و کیفیت ادراک حسی محیطی گذر ارگ جدید تبریز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندمتغیره حاکی از این است که به ترتیب حس لامسه، حس شنوایی، حس چشایی و حس بویایی و در انتها حس بینایی دارای بیش ترین نقش و قدرت تبیین در ادراک محیطی این گذر داشته و این پنج متغیر، توانایی تبیین ۶۰.۶ درصد از واریانس ادراک حسی کیفیت محیطی را دارند. در نهایت با توجه یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی در خصوص راه کارهای عملی بهبود ادراک حسی کیفیت محیطی ارائه شده است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *