واکاوی ابعاد کیفیت محیط شهری مؤثر بر سطح سلامت روانی شهروندان (مورد مطالعاتی: محله های بهار و انقلاب اسلامی شهر سبزوار)

, ,
عنوان مقاله:
واکاوی ابعاد کیفیت محیط شهری مؤثر بر سطح سلامت روانی شهروندان (مورد مطالعاتی: محله های بهار و انقلاب اسلامی شهر سبزوار)
نویسنده(گان):
علی اصغر آبرون

فریبا قرایی

مریم طباطبائیان

تاریخ انتشار:
دوره ۱۱ ، شماره ۲۵ ، زمستان ۱۳۹۷
نشریه:
معماری و شهرسازی آرمان شهر / شماره صفحه مقاله : ۲۶۳-۲۵۱
کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ شهروندان ؛ طراحی شهری ؛ سلامت روان ساکنین محله شهری ؛ کیفیت محیط محله های شهری
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=490605
چکیده:
سازمان بهداشت جهانی، محیط را بر سلامت روانی افراد تأثیرگذار می داند. نادیده انگاری جنبه های تأثیرگذار محیط ساخته شده بر سلامت روانی شهروندان، سبب شکل گیری مسائل مختلف روحی و روانی برای آنان شده است. وجود استرس، پرخاشگری، زودرنجی، افسردگی، بی حوصلگی و شکایات جسمانی نتایج چنین شرایطی است. در این پژوهش با فرض این که کیفیت محیط شهری بر سلامت روانی شهروندان تأثیر دارد، سعی شده چگونگی این تأثیر مورد بررسی قرار گیرد. نوع پژوهش حاضر کاربردی بوده که به روش ترکیبی، و به شیوه ای توصیفی-تحلیلی انجام شده است. بدین منظور جهت بررسی رابطه همبستگی میان کیفیت محیط شهری محله سکونت و سطح سلامت روانی شهروندان، سعی شده است ارتباط یا عدم ارتباط دو متغیر سنجش شود. تعداد ۳۸۰ نفر از ساکنین دو محله از شهر سبزوار به روش در دسترس احتمالی برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. برای ارزیابی کیفیت محیط شهری محله از پرسش نامه کیفیت محیط شهری که توسط محققین و با استفاده از مطالعات نظری صورت گرفته، تنظیم شده است، و در سنجش سطح سلامت روانی شهروندان از پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شده است. پایایی برای مجموع سؤالات پرسش نامه با مقدار ۰, ۸۸۵ تأیید شده است. یافته های تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS از طریق آزمون های تی دو گروه مستقل و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته؛ در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون مدلی جهت تبیین ارتباط مفاهیم تحقیق ارائه شده است. نتایج نشان می دهد میان کیفیت محیط محله های شهری و سطح سلامت روانی ساکنین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. که در این میان، به ترتیب، ارزش های معنایی محله، کیفیات عملکردی محله و کیفیت فیزیکی محله، سه عامل اصلی تأثیرگذار بر سطح سلامت روانی شهروندان در محله های شهری می باشند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *