شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

, ,
عنوان مقاله:
شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان
نویسنده(گان):
مهدی اثنی عشران

فائزه تقی پور

تاریخ انتشار:
دوره ۷ ، شماره ۱۴ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۶
نشریه:
مرمت و معماری ایران / شماره صفحه مقاله: ۸۹-۷۵
کلمات کلیدی:
مدیریت شهری ؛ عوامل فرهنگی ؛ معماری ؛ هنر ؛ مدیریت کارآمد
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=357639
چکیده:
وجود هزاران بقعه مبارکه در ایران و اعتقاد عمیق ایرانیان به مقام و منزلت مدفون شدگان در آن و همچنین وجود فرهنگ زیارت و اعتقاد به فرهنگ غنی معارف اسلامی ظرفیت بالایی بوجود آورده که بقاع متبرکه به واسطه آن خواهند توانست تبدیل به کانون های فرهنگی شوند لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد  بقاع متبرکه بود. بدین منظور مولفه های ارزش ها ، هنجارها ، اداب و رسوم ، هنر و میراث فرهنگی، باورها و مذهب مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی عوامل فرهنگی در ابعاد ( ارزش ها، هنجار ها، هنر و میراث فرهنگی، باورها، مذهب،)  مورد بررسی قرار داد. نمونه آماری پژوهش ۱۵۰ نفر از مدیران اوقاف ، متولیان بقاع و امامزادگان شهر اصفهان بود.  ابزار جمع اوری اطلاعات  پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پژوهش جهت  اطمینان از ابزار تحقیق روایی محتوایی با نظر اساتید و متخصصان فرهنگی انجام شد و به منظور بر آورد پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی ۸۵/۰ محاسبه گردید. تجزیه  و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.در بخش آمار توصیفی مشخصه های آماری مانند: فراوانی،درصد،میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون  tتک متغیره،آزمون فریدمن، تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ها با میانگین ۴۹/۲۰، ومذهب با میانگین ۵۳/۱۹ بیشترین تأثیر و هنجارها با میانگین ۱۸/۱۳ و آداب و رسوم با میانگین ۹۸/۱۲ کمترین تاثیر را داشتند و باورها با میانگین ۸۹/۱۶ و هنر و میراث فرهنگی با میانگین ۹۳/۱۷ در حد متوسط تاثیر قرار داشتند. بر حسب عوامل دموگرافیک نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نمرات مولفه های فرهنگی بر حسب سن تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بر حسب تحصیلات وجنس تفاوت معناداری وجود دارد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *