تحلیلی بر همبستگی و ارتباط میزان مشارکت شهروندی در مدیریت شهرهای جدید

, ,
عنوان مقاله:
تحلیلی بر همبستگی و ارتباط میزان مشارکت شهروندی در مدیریت شهرهای جدید
نویسنده(گان):
گلاره شاه حسینی

حمیدرضا صارمی

تاریخ انتشار:
دوره ۱۷ ، شماره ۵۱ ، تابستان ۱۳۹۷
نشریه:
مدیریت شهری / شماره صفحه مقاله: ۲۱۱-۱۹۹
کلمات کلیدی:
مشارکت ؛ مدیریت شهری ؛ شهروندان ؛ شهر جدید ؛ عوامل اثرگذار
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=483965
چکیده:
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، نوین ترین رویکردی است که با هم افزایی اندیشه ها و قابلیت های شهروندان، حرکت از اداره شهری به حکمروائی را محقق می سازد. هدف غایی این رویکرد تمرکززدایی، شفافیت، ایجاد وفاق و عدالت در عرصه مدیریت شهری است. پژوهش پیش رو، با باورمندی لزوم حرکت به سمت بهره گیری از اندیشه های شهروندی در مدیریت شهرهای جدید، برآن است تا با بررسی موشکافانه مفاهیم مشارکت شهروندی، میزان همبستگی بین مشارکت و عوامل موثر را ارزیابی نماید. شهر جدید پرند به عنوان محدوده مکانی این پژوهش انتخاب شده است. نوع پژوهش تحلیلی-توصیفی بوده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه (۳۸۰ عدد بر مبنای فرمول کوکران) و مصاحبه با شرکت عمران (مدیریت شهر پرند) انجام شده و ارزیابی میزان همبستگی عوامل اثرگذار با میزان مشارکت، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و رگرسیون چندمتغیره صورت گرفته است. نتایج بیانگر آن است که تمامی زیر متغیرهای مستقل شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی شهروندان (فرضیه اول) و میزان اطلاع رسانی (فرضیه دوم)، با میزان مشارکت شهروندان ارتباط معناداری دارند. نوع مالکیت مسکن (زیر متغیر اقتصادی) بیشترین همبستگی مستقیم-شدید (۰. ۵۶) را با میزان مشارکت دارا بوده و بین متغیر اطلاع رسانی به شهروندان و میزان مشارکت، نیز همبستگی مستقیم-نسبتا قوی (۰. ۲۷) وجود دارد. در نهایت با توجه به اولویت اهمیت تاثیر متغیرها، پیشنهادهایی با هدف بسترسازی جهت ارتقا مشارکت ارائه شده است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *