مطالب توسط مدیر سایت

, ,

مجله جغرافیا و روابط انسانی

مجله جغرافیا و روابط انسانی عنوان نشریه جغرافیا و روابط انسانی درجه علمی علمی _ تخصصی زمینه تخصصی مدیریت شهری، توسعه شهری، جغرافیای شهری، روابط انسانی صاحب امتیاز آئیژ عزمی تارگاه http://www.gahr.ir/

, ,

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه ای

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه ای عنوان نشریه جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه ای درجه علمی علمی _ پژوهشی زمینه تخصصی آمایش شهری، آمایش روستایی، آمایش ناحیه ای و آمایش محیطی صاحب امتیاز دانشگاه سیستان و بلوچستان تارگاه https://gaij.usb.ac.ir/

, , ,

مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری

مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری عنوان نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری درجه علمی علمی _ پژوهشی زمینه تخصصی جغرافیای شهری، توسعه فضای شهری، شهرسازی صاحب امتیاز انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تارگاه https://jgusd.um.ac.ir/

,

فصلنامه علمی _ پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

فصلنامه علمی _ پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری عنوان نشریه اقتصاد و مدیریت شهری درجه علمی علمی _ پژوهشی زمینه تخصصی مدیریت شهری، اقتصاد شهری صاحب امتیاز انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تارگاه http://iueam.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1

, ,

مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری عنوان نشریه جغرافیای برنامه ریزی شهری درجه علمی علمی _ پژوهشی زمینه تخصصی برنامه ریزی شهر و منطقه ای صاحب امتیاز موسسه جغرافیا تارگاه https://jurbangeo.ut.ac.ir/

,

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای عنوان نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای درجه علمی علمی زمینه تخصصی برنامه ریزی اجتماعی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، توسعه شهری و منطقه ای صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبایی تارگاه https://urdp.atu.ac.ir/

,

مجله علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری

مجله علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری عنوان نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری درجه علمی علمی _ پژوهشی زمینه تخصصی برنامه ریزی شهری صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت تارگاه http://jupm.miau.ac.ir/