■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین الگوهای رفتاری ناشی از ادراک خطر ساکنین در نوسازی بافت های فرسوده شهری
■ نگارنده:
زهرا عسگری زاده لمجیری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر هاشم داداش پور
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، بافت فرسوده
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
معقولیت نظریه های شهرسازی ، شرح و نقد نظریه چارلز جی. هوک
■ نگارنده:
مرتضی هادی جابری مقدم
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید محسن حبیبی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
دکترا / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
نظریه ها و برنامه ریزی
■ مورد پژوهی:

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارائه الگوی زیست پذیری با رویکرد حکمروایی شهری
■ نگارنده:
علی باستین
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کرامت اله زیاری
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا
■ مقطع / رشته:
دکترا / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی ؛ زیست پذیری
■ مورد پژوهی:
بوشهر

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
فهم پیامدهای اعیان سازی به مثابه بخشی از تبعات طرح های شهری کاوش در تجربه اهالی محله چله خانه در جریان اجرای ” طرح بازآفرینی شهر رشت”
■ نگارنده:
مونا تاج بخش
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر جهانشاه پاکزاد
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
دکترا / برنامه ریزی و طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
محله ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
رشت
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین معیارهای کالبدی _ اجتماعی برنامه ریزی برای ارتقاء عملکرد فضا های مذهبی در محلات شهر تهران
■ نگارنده:
سکینه معروفی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
محله ؛ کالبدی ؛ فرهنگی و اجتماعی
■ مورد پژوهی:
تهران ، مساجد محلی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
رفتار نهادی برنامه ریزان در گفتمان برنامه ریزی شهری کلانشهر تهران
■ نگارنده:
پویا جودی گل­ لر
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد حسین شریف زادگان
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
دکترا / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
کلانشهر ؛ برنامه ریزی شهری
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
سیاست گذاری یکپارچه در چارچوب برنامه ریزی بزرگ شهر تهران
■ نگارنده:
وحیده ابراهیمنیا
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر زهره عبدی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
دکترا / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
کلانشهر 
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
شهر عدالت محور (عدالت فضایی درمدیریت شهری تهران)
■ نگارنده:
مهدی بهرام پور
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمدرضا بمانیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
عدالت
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
باز تعریف فضاهای شهری مناسب شرایط جهانی شدن از طریق تبیین عوامل موثر دگرگونی فضاهای شهری در فرآیند جهانی شدن شهر
■ نگارنده:
هومن قهرمانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسماعیل شیعه ، دکتر مصطفی عباس زادگان ، دکتر سید عبدالهادی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
شهر جدید ؛ فضای شهری ؛ جهانی شدن
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
کیفیت معنایی مکان های عمومی شهری در اندیشه اسلامی- ایرانی
■ نگارنده:
محسن رفیعیان نجف آبادی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
شهر ایرانی _اسلامی ؛ فضای شهری
■ مورد پژوهی: