■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین الگوی بومی باز آفرینی شهری به منظور احیای بافت های فرسوده
■ نگارنده:
زهرا السادات اردستانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر هاشم داداش پور
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بوم ؛ بازآفرینی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تصویر فضای شهری به عنوان مقصد توریسم
■ نگارنده:
امیر طیبی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کامران ذکاوت
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ گردشگری
■ مورد پژوهی:
اصفهان
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین چارچوب مفهومی معنا – نشانه و تعامل پایدار در فضاهای شهری
■ نگارنده:
مهنوش شاهین راد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ معنا ؛ نشانه
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تدوین چارچوب نظری برای عرصه های عمومی دوستدار نوجوانان
■ نگارنده:
مرجان شهاب زاده
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کورش گلکار
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
دکترا / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ کودکان ؛ عرصه عمومی
■ مورد پژوهی:
شیراز
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین جایگاه طراحی شهری در ایران ( از نظریه تا عمل)
■ نگارنده:
مریم فراهانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
طراحی شهری
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین ویژگی های زیبایی شناسی در طراحی فضاهای شهری ایرانی
■ نگارنده:
آمنه بختیار نصرآبادی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اکبر تقوائی
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
طراحی شهری ؛ فضای شهری ؛ زیبایی شناسی
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
نقش طراحی شهری در سلامت جسمانی ساکنان در مقیاس محله با تأکید ویژه بر مسئله چاقی
■ نگارنده:
پانته آ حکیمیان
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کورش گلکار ، دکتر علی غفاری
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
دکترا / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
شهر سالم ؛ طراحی شهری ؛ محله
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی و تبیین ظرفیت های اجتماعی- مکانی محله های شهر تهران در ارتقاء دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان
■ نگارنده:
زهرا خدائی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر هاشم داداش پور
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
حس مکان ؛ کودکان ؛ محله
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بهسازی و نوسازی اراضی بازیافتی با رویکرد توسعه پایدار (گورستان متروکه مجاور مقبره عرب باغی ارومیه)
■ نگارنده:
فاطمه دوستی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مصطفی بهزادفر
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
توسعه پایدار و محیط زیست ؛ فضای شهری ؛ محله ؛ نوسازی
■ مورد پژوهی:
ارومیه ، گورستان متروکه مجاور مقبره عرب باغی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
چارچوب برنامه‌ریزی بازآفرینی محله‌های فرودست شهری به منظور تحقق پایداری اجتماعی _فضایی
■ نگارنده:
کاوه حاجی علی اکبری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مظفر صرافی
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
توسعه پایدار و محیط زیست ؛ محله ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله‌ های فرحزا د، عودلاجان و جلیلی