■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برسی نقش سرمایه اجتماعی در ساماندهی بافت های فرسوده شهری
■ نگارنده:
داود عیوضلو
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حسین حاتمی نژاد
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ سرمایه اجتماعی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۹
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم)
■ نگارنده:
جلال حسینی موحد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرانک سیف الدینی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
قم ، بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل بافت فرسوده شهری و تدوین راهکارهای ساماندهی آن
■ نگارنده:
مجید سلطانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حمیدرضا پارسی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
مهاباد ، محله ارمنیان

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تعیین مولفه های مقاوم سازی بافت فرسوده
■ نگارنده:
حمیدرضا ملکی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر احمد پور احمد
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
اهواز ، محله ملاشیه
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تاثیرگذاری محرک های درونی توسعه گر در بازآفرینی بافت تاریخی شهر کاشان
■ نگارنده:
حمید عطائی شاد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
کاشان ، بافت تاریخی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی عوامل موثر بر سکونتگزینی مهاجران افغانستانی
■ نگارنده:
رضا حسینی
■ استاد/اساتید راهنما:
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مهاجرت
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تاًثیرات منطقه آزاد و تجاری در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری های اراضی محدوده منطقه آزاد ارس
■ نگارنده:
المیرا صبرعلیلو
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کرامت اله زیاری
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس ارس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
مناطق آزاد ؛ کاربری
■ مورد پژوهی:
منطقه آزاد ارس
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تاًثیرات منطقه آزاد و تجاری در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری های اراضی محدوده منطقه آزاد ارس
■ نگارنده:
المیرا صبرعلیلو
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کرامت اله زیاری
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس ارس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
مناطق آزاد ؛ کاربری
■ مورد پژوهی:
منطقه آزاد ارس

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ساماندهی بافت فرسوده شهرستان شوش با تاکید بر مشارکت مردمی
■ نگارنده:
زهرا سالاری مقدم
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حسین حاتمی نژاد
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
مشارکت ؛ نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
شوش
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
سیاست های زمین شهری و تاثیر آن در توسعه فیزیکی شهر اورمیه
■ نگارنده:
علی نجف پور
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کرامت الله زیاری
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
مسکن  
■ مورد پژوهی:
ارومیه