■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل مرز پیرامون شهرها و تدوین راهکار برنامه ‌ریزی در راستای هویتی و کالبدی آن
■ نگارنده:
فرید عابد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حمیدرضا پارسی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
هویت ؛ کالبدی
■ مورد پژوهی:
تهران ، کوی فراز
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی و تبیین الگوی مدیریت «نوسازی خودانگیخته» در بافتهای فرسوده شهری
■ نگارنده:
طوفان جعفری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۱
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
به کارگیری رویکرد توسعه مجدد در محدوده بافت قدیم بابل به منظور استفاده از ظرفیت های موجود
■ نگارنده:
آزاده نتاج
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
نوسازی
■ مورد پژوهی:
بابل ، در محدوده بافت قدیم
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
رابطه نظام کاداستر با برنامه ریزی بافتهای فرسوده شهری
■ نگارنده:
هوشنگ صادقی بیدمشکی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله هاشمی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی در راستای ارتقاء شاخص های کالبدی کیفیت محیط شهری دربافت فرسوده
■ نگارنده:
حسین خزایی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فریدون قریب
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ کالبدی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله شهید مینایی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی محله با رویکرد اجتماع ‎مبنا در راستای دستیابی به پایداری
■ نگارنده:
آستیاژ ضیائی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی ؛ محله ؛ توسعه پایدار و محیط زیست
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله حسن آباد زرگنده
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
کاربست رهیافت توانمندسازی در برنامه ریزی سکونتگاه های خودرو وکم توان با تاکید بر توسعه اقتصادی – اجتماعی جامعه محلی ساکن در آن
■ نگارنده:
حمید ابراهیم خانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حمیدرضا پارسی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ توانمندسازی ؛ محله
■ مورد پژوهی:
بیدستان
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی موفقیت پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها و ارائه راهکارهای برنامه‌ریزی جهت بهبود اثربخشی
■ نگارنده:
بهاره بهرا
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی ؛ اثربخشی
■ مورد پژوهی:
یزد ، بافت تاریخی ، برزن گودال مصلی ، پروژه مدرسه ـ محله هنر و معماری
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تجدید حیات شهری اجتماع گرا با تأکید ویژه بر برنامه ریزی همکارانه
■ نگارنده:
راضیه ندافیان
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر زهره دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۵
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
استفاده از مدل پژوهش سنجی از طریق روش تست  کنترل جهت ارزیابی طرح های مداخله ای
■ نگارنده:
محدثه مقدم
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرخ مشیری
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی
■ مورد پژوهی:
مشهد ، حوزه مرکزی