■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل مرز پیرامون شهرها و تدوین راهکار برنامه ‌ریزی در راستای هویتی و کالبدی آن
■ نگارنده:
فرید عابد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حمیدرضا پارسی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
هویت ؛ کالبدی
■ مورد پژوهی:
تهران ، کوی فراز
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
شناخت و بررسی هویت متکثر خیابان سی تیر و ارتقاء کیفیت محیط خیابان
■ نگارنده:
احمد مسجد جامعی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
هویت
■ مورد پژوهی:
تهران ، خیابان سی تیر
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی و تبیین الگوی مدیریت «نوسازی خودانگیخته» در بافتهای فرسوده شهری
■ نگارنده:
طوفان جعفری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۱
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
امکان سنجی توسعه درونی (کالبدی_فضایی) شهر قم با تاکید بر ظرفیت های بافت فرسوده بخش مرکزی
■ نگارنده:
نفیسه زاهد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اکبر تقوائی
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ کالبدی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
قم
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی اثرات حاصل از بازآفرینی محدوده چشمه علی شهر ری (تهران) بر افزایش پایداری شهری
■ نگارنده:
رضا عباسی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
تهران ، چشمه علی شهر ری
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تاثیرات پروژه های محرک توسعه بر ارتقاء کیفیت محیط های شهری
■ نگارنده:
وحید کشت کار
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اکبر تقوائی
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
نوسازی
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله عودلاجان
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
به کارگیری رویکرد توسعه مجدد در محدوده بافت قدیم بابل به منظور استفاده از ظرفیت های موجود
■ نگارنده:
آزاده نتاج
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
نوسازی
■ مورد پژوهی:
بابل ، در محدوده بافت قدیم
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
رابطه نظام کاداستر با برنامه ریزی بافتهای فرسوده شهری
■ نگارنده:
هوشنگ صادقی بیدمشکی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله هاشمی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی در راستای ارتقاء شاخص های کالبدی کیفیت محیط شهری دربافت فرسوده
■ نگارنده:
حسین خزایی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فریدون قریب
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ کالبدی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله شهید مینایی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی محله با رویکرد اجتماع ‎مبنا در راستای دستیابی به پایداری
■ نگارنده:
آستیاژ ضیائی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی ؛ محله ؛ توسعه پایدار و محیط زیست
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله حسن آباد زرگنده