مدیریت شهری نوین
عنوان نشریه مدیریت شهری نوین
درجه علمی آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی
زمینه تخصصی شهرسازی
صاحب امتیاز شهرداری شیراز
تارگاه https://journal.shiraz.ir/
فصلنامه شارستان
عنوان نشریه شارستان
درجه علمی علمی _ ترویجی
زمینه تخصصی شهرسازی و معماری
صاحب امتیاز مینو اسماعیل زاده
تارگاه https://sharestan.com/
مجله جغرافیا و روابط انسانی
عنوان نشریه جغرافیا و روابط انسانی
درجه علمی علمی _ تخصصی
زمینه تخصصی مدیریت شهری، توسعه شهری، جغرافیای شهری، روابط انسانی
صاحب امتیاز آئیژ عزمی
تارگاه http://www.gahr.ir/
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه ای
عنوان نشریه جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه ای
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی آمایش شهری، آمایش روستایی، آمایش ناحیه ای و آمایش محیطی
صاحب امتیاز دانشگاه سیستان و بلوچستان
تارگاه https://gaij.usb.ac.ir/
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری
عنوان نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی جغرافیای شهری، توسعه فضای شهری، شهرسازی
صاحب امتیاز انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
تارگاه https://jgusd.um.ac.ir/
فصلنامه علمی _ پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری
عنوان نشریه اقتصاد و مدیریت شهری
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی مدیریت شهری، اقتصاد شهری
صاحب امتیاز انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
تارگاه http://iueam.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
عنوان نشریه جغرافیای برنامه ریزی شهری
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی برنامه ریزی شهر و منطقه ای
صاحب امتیاز موسسه جغرافیا
تارگاه https://jurbangeo.ut.ac.ir/
فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
عنوان نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
درجه علمی علمی
زمینه تخصصی برنامه ریزی اجتماعی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، توسعه شهری و منطقه ای
صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبایی
تارگاه https://urdp.atu.ac.ir/
مجله علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری
عنوان نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی برنامه ریزی شهری
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تارگاه http://jupm.miau.ac.ir/
نشریه علمی منظر
عنوان نشریه منظر
درجه علمی علمی
زمینه تخصصی شهرسازی، هنر و معماری
صاحب امتیاز پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
تارگاه http://www.manzar-sj.com/