مجله جغرافیا و روابط انسانی
عنوان نشریه جغرافیا و روابط انسانی
درجه علمی علمی _ تخصصی
زمینه تخصصی مدیریت شهری، توسعه شهری، جغرافیای شهری، روابط انسانی
صاحب امتیاز آئیژ عزمی
تارگاه http://www.gahr.ir/
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه ای
عنوان نشریه جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه ای
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی آمایش شهری، آمایش روستایی، آمایش ناحیه ای و آمایش محیطی
صاحب امتیاز دانشگاه سیستان و بلوچستان
تارگاه https://gaij.usb.ac.ir/
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری
عنوان نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی جغرافیای شهری، توسعه فضای شهری، شهرسازی
صاحب امتیاز انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
تارگاه https://jgusd.um.ac.ir/
مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
عنوان نشریه جغرافیای برنامه ریزی شهری
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی برنامه ریزی شهر و منطقه ای
صاحب امتیاز موسسه جغرافیا
تارگاه https://jurbangeo.ut.ac.ir/
نشریه جستارهای شهرسازی
عنوان نشریه جستارهای شهرسازی
درجه علمی تحلیلی _ پژوهشی
زمینه تخصصی شهرسازی و معماری
صاحب امتیاز محمدحسین جهانشاهی
تارگاه https://www.magiran.com/magazine/3015
مجله شهرنگار
عنوان نشریه شهرنگار
درجه علمی مطالعات _ پژوهشی
زمینه تخصصی شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) ، مدیریت شهری ، علوم جغرافیایی و آمایش سرزمین
صاحب امتیاز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
تارگاه http://shahrnegar.tehran.ir/
فصلنامه مسکن و محیط روستا
عنوان نشریه مسکن و محیط روستا
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی جغرافیا
صاحب امتیاز پژوهشکده سوانح طبیعی
تارگاه http://jhre.ir/

 

فصلنامه علمی مطالعات ساختار و کارکرد شهری
عنوان نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی معماری و شهرسازی ، جغرافیا ، برنامه ریزی و توسعه
صاحب امتیاز دانشگاه مازندران
تارگاه http://shahr.journals.umz.ac.ir/
فصلنامه علمی – پژوهشی شهر پایدار
عنوان نشریه شهر پایدار
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی توسعه پایدار، پایداری شهری
صاحب امتیاز انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
تارگاه http://www.jscity.ir/