فصلنامه شارستان
عنوان نشریه شارستان
درجه علمی علمی _ ترویجی
زمینه تخصصی شهرسازی و معماری
صاحب امتیاز مینو اسماعیل زاده
تارگاه https://sharestan.com/
مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری
عنوان نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی جغرافیای شهری، توسعه فضای شهری، شهرسازی
صاحب امتیاز انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
تارگاه https://jgusd.um.ac.ir/
نشریه علمی منظر
عنوان نشریه منظر
درجه علمی علمی
زمینه تخصصی شهرسازی، هنر و معماری
صاحب امتیاز پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
تارگاه http://www.manzar-sj.com/

 

دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران
عنوان نشریه هنرهای صناعی ایران
درجه علمی
زمینه تخصصی معماری و شهرسازی ، هنر و علوم انسانی، هنرهای تجسمی
صاحب امتیاز دانشگاه کاشان
تارگاه http://hsi.kashanu.ac.ir/

 

مجله علمی شهرسازی ایران
عنوان نشریه شهرسازی ایران
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی شهرسازی و معماری
صاحب امتیاز انتشارات شهرسازی
تارگاه https://www.shahrsaziiran.com/journal/
فصلنامه شهر ایمن
عنوان نشریه شهر ایمن
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی شهرسازی و معماری
صاحب امتیاز انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
تارگاه http://ispdrc.ir/
نشریه معماری و شهرسازی ایران
عنوان نشریه معماری و شهرسازی ایران
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی شهرسازی و معماری
صاحب امتیاز انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
تارگاه http://www.isau.ir/
نشریه معماری و شهرسازی آرمان ‌شهر
عنوان نشریه آرمان‌ شهر
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی معماری
صاحب امتیاز دکتر مصطفی بهزادفر
تارگاه http://www.armanshahrjournal.com/
نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا معماری و شهرسازی
عنوان نشریه هنرهای زیبا
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی شهرسازی و معماری
صاحب امتیاز پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
تارگاه https://jfaup.ut.ac.ir/
نشریه علمی پژوهشی باغ نظر
عنوان نشریه باغ نظر
درجه علمی علمی _ پژوهشی
زمینه تخصصی شهرسازی ، معماری ، هنر
صاحب امتیاز پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
تارگاه http://www.bagh-sj.com/