عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی و تحلیل نظام شهری و خدماتی و ارائه الگویی مناسب جهت توسعه منطقه ای
نگارنده:
محمد دادگر
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای ؛ نظام شهری
مورد پژوهی:
فارس
عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تمرکز زدایی و توسعه و تعادل منطقه ای و ارائه راهکارهای مناسب
نگارنده:
بهاره مستوفیان
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای ؛ توسعه منطقه ای ؛ تعادل منطقه ای ؛ تقسیمات کشوری
مورد پژوهی:
خراسان
عنوان پایان‌نامه/رساله:
دستیابی به توسعه و تعادل منطقه ای
نگارنده:
ایمان نصر اصفهانی
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای ؛ توسعه منطقه ای ؛ تعادل منطقه ای
مورد پژوهی:
منطقه مرکزی ایران
عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی رابطه دسترسی فضایی و توسعه اقتصادی و ارائه راهکارهای تقویت ساختار فضایی در راستای انسجام منطقه ای
نگارنده:
مجید دلفی
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای ؛ اقتصاد ؛ دسترسی فضایی ؛ انسجام منطقه ای
مورد پژوهی:
فارس
عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل تأثیر توسعه و پیشرفت خدمات بر منطقه البرز جنوبی و ارائه راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه فضایی
نگارنده:
مرئع علی نژاد
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای ؛ توسعه فضایی
مورد پژوهی:
البرز جنوبی
عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه ای و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن
نگارنده:
رسول افسری
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای ؛ توسعه پایدار و محیط زیست ؛ گردشگری
مورد پژوهی:
مراغه

عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل رابطه مهاجرت و توسعه منطقه ای و ارائه راهکارهایی جهت برقراری تعادل منطقه ای
نگارنده:
هاجر باقری
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای ؛ مهاجرت ؛ تعادل منطقه ای
مورد پژوهی:
آذربایجان
عنوان پایان‌نامه/رساله:
نظام شهری متعادل و نقش آن در توسعه متوازن منطقه ای
نگارنده:
طهرا نیلی
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای ؛ نظام شهری
مورد پژوهی:
عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی توازن منطقه ای در استان اصفهان طی دوره ی ۱۳۷۵تا ۱۳۸۵ و برنامه ریزی در جهت توسعه متعادل آن
نگارنده:
سیده سهیده حجازی
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای
مورد پژوهی:
اصفهان
عنوان پایان‌نامه/رساله:
سنجش شکل گیری محدوده خرم آباد و سکونت گاه های پیرامونی به عنوان مجموعه شهری و برنامه ریزی آن
نگارنده:
پریزاد ساقری چیها
استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
کلمات کلیدی:
برنامه ریزی منطقه ای ؛ مجموعه شهری
مورد پژوهی:
خرم آباد و سکونت گاه های پیرامونی