بایگانی برچسب برای: آمایش سرزمین

مجله شهرنگار
عنوان نشریه شهرنگار
درجه علمی مطالعات _ پژوهشی
زمینه تخصصی شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) ، مدیریت شهری ، علوم جغرافیایی و آمایش سرزمین
صاحب امتیاز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
تارگاه http://shahrnegar.tehran.ir/
عنوان مقاله:
مکانیابی عرصه های مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیائی GIS
نویسنده(گان):
دکتر حمید رضا جعفری

مهندس سعید کریمی

تاریخ انتشار:
دوره ۳۱ ، شماره ۳۷ ، بهار ۱۳۸۴
نشریه:
محیط شناسی / شماره صفحه مقاله: ۵۲-۴۵
کلمات کلیدی:
مکان یابی ؛ آمایش سرزمین ؛ مدل ؛ ارزیابی توان ؛ GIS
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=29475
چکیده:
توجه به مساله مکان یابی برای استقرار صنایع برای پیشگیری از بحران های محیط زیستی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات پهنه سرزمین (مخدوم ۱۳۷۸)، یکی از موضوعات جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه دولت، و بالاخص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. در مطالعه حاضر با دقت و توجه به این موضوع، مکان یابی برای استقرار صنایع در استان قم در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ و با روش تجزیه و تحلیل سیستمی به انجام رسید. به این منظور منابع زیست محیطی در دو دسته شامل منابع اکولوژیک و اقتصادی، اجتماعی مورد شناسایی،تجزیه و تحلیل و جمع بندی قرار گرفتند. روش عملی انجام این مورد به این صورت بود که کلیه نقشه های منابع پس از اسکن شدن، در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) رقومی شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل و جمع بندی (طبقه بندی) قرار گرفتند. بعد از آن ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین بر حسب هدف مورد نظر با توجه به مدل ۳ طبقه ای تدوین شده، بعد از روی هم اندازی لایه های اطلاعاتی در GIS انجام شد که در نتیجه پس از حذف‌ مناطق حفاظت شده، کاربری های فعلی سرزمین و… ۱۷ پهنه در چهار بخش سیاسی استان، در ۲ طبقه مناسب و نسبتا مناسب شناسایی گردید. توزیع این پهنه ها شامل ۷ پهنه در بخش نوفل لوشاتو با مساحت ۱۹۹۶۴ هکتار، ۵ پهنه در بخش مرکزی با مساحت ۲۵۶۰۳ هکتار، ۳ پهنه در بخش جعفرآباد با مساحت ۹۲۱۷ هکتار و ۲ پهنه در بخش خلجستان با مساحت ۱۱۸۰ هکتار می باشد. در نهایت اولویت بندی این پهنه ها با توجه به مشخصه های اقتصادی، اجتماعی نقشه سازی شده در GIS به صورت کمی انجام گردید که در نتیجه یک پهنه در بخش جعفرآباد به عنوان بهترین مکان و پهنه های دیگر در اولویت های بعدی قرار گرفتند. می توان گفت که، پس از انجام این تحقیق که جنبه تجربی داشته، نوعی مدل و یا تئوری در زمینه مکان یابی برای استقرار صنایع تدوین گردیده که از این پس نه تنها از اصول و مبانی نظری و عملی آن می توان در مکانیابی استقرار صنایع در سایر نقاط استفاده کرد بلکه، ‌در تدوین روش و مدل، برای مکان یابی دیگر کاربری ها نیز کاربرد فراوان دارد.
عنوان مقاله:
پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارسی با استفاده از RS/GIS
نویسنده(گان):
دکتر منوچهر طبیبیان

محمدجواد دادراست

تاریخ انتشار:
دوره ۲۸ ، شماره ۲۹ ، تابستان ۱۳۸۱
نشریه:
محیط شناسی / شماره صفحه مقاله: ۹۱-۷۹
کلمات کلیدی:
کاربری ؛ پایش ؛ مدیریت سرزمین ؛ استفاده پایدار از سرزمین ؛ تغییرات کاربری اراضی ؛ آمایش سرزمین ؛ سنجش از دور
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14306
چکیده:
علیرغم محدود بودن منابع آب و خاک، غیر منطقی انسان از سرزمین بر این محدودیت، اثر دو چندانی داشته است. در این پژوهش با توجه به حساسیت اکوسیستم های منطقه (که جز جنگلهای زاگرس می باشد)، نحوه استفاده از سرزمین در زیر حوزه دروغ زن در استان فارس در دو مقطع زمانی (سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۷) مورد بررسی قرار گرفت و کاربریهای اراضی، بین دو مقطع زمانی یاد شده، پایش گردید.

برای این کار نقشه کاربریهای اراضی سال ۶۹ و ۷۷ با کمک نرم افزار (ایدرسی) با استفاده از داده های ماهواره لندست ۵ (سنجنده (TM ، مربوط به همان سال تهیه شد. سپس این نقشه ها و نقشه آمایش سرزمین زیر حوزه دروغ زن (که قبلا به روش تجزیه و تحلیل سیستمی تهیه شده بود)، با استفاده از نرم افزار Arc/Info وارد محیط GIS شده و پایگاه داده برای آن ایجاد گردید.

به منظور مقایسه کاربریهای موجود زیر حوزه با کاربریهای بهینه پیشنهادی، مدلی از نوع مدلهای پردازشی (Process based Models)  تهیه و به کمک این مدل و زبان پرس و جوی ساختار بندی شده (SQL) در GIS، وضعیت استفاده از سرزمین برای هر دو مقطع زمانی، معین و نقشه سازی گردید. مقایسه این نقشه ها نشان داد که استفاده “ناپایدار” از سرزمین در سال ۱۳۷۷ در بیش از نیمی از زیر حوزه نسبت به سال ۱۳۶۹ افزایش داشته و روند فزاینده مدیریت غیر منطقی آن موجب تخریب محیط زیست و فقر بیشتر اهالی شده است.