بایگانی برچسب برای: احمد عسكري

عنوان مقاله:
بررسی شاخص های بازاریابی داخلی و رابطه آن با کیفیت خدمات
نویسنده(گان):
احمد عسکری

فاضل رحمانی

تاریخ انتشار:
دوره ۱۶ ، شماره ۴۶ ، بهار ۱۳۹۶
نشریه:
مدیریت شهری / شماره صفحه مقاله: ۶۰-۵۳
کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی ؛ بازاریابی داخلی ؛ شاخص های بازرایابی داخلی ؛ کیفیت ارائه خدمات
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=484368
چکیده:
هدف اصلی از این تحقیق بررسی شاخص های بازاریابی داخلی و رابطه آن با کیفیت خدمات است. امروزه با مطرح شدن دو مفهوم بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات، اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) در تحقق کیفیت خدمات بیش از پیش روشن تر شده است. در این راستا تلاش تحقیق بر این است تا رابطه عوامل بازاریابی داخلی با کیفیت ارائه خدمات به مشتریان در بانک شهر در شهر شیراز بررسی نماید. روش تحقیق مورد استفاده برحسب هدف کاربردی، برحسب نوع داده ها توصیفی و از لحاظ نحوه اجرا همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان بانک شهر در شهر شیراز (۹۵۰ نفر) تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد ۲۷۴ نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده دو پرسشنامه است: پرسشنامه اول بازاریابی داخلی را می سنجد و پرسشنامه دوم کیفیت خدمات را اندازه گیری می کند. برای برآورد اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ که به ترتیب ۰. ۸۵ و ۰. ۸۱ می باشد استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضها از آزمون همبستگی اسپرمن و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین شاخص های بازاریابی داخلی وکیفیت خدمات رابطه معناداری وجود دارد.