بایگانی برچسب برای: الگوهای مشارکتی

عنوان مقاله:
بررسی جایگاه و نقش مشارکت کودکان در طراحی و برنامه‌ریزی شهرها با تاکید بر روان‌شناسی محیط کودکانه
نویسنده(گان):
نفیسه گلستانی

محسن کمالی

محبوبه روشن

تاریخ انتشار:
پیاپی ۴۴ ، پاییز ۱۳۹۵
نشریه:
مدیریت شهری / شماره صفحه مقاله: ۲۸۷-۲۵۳
کلمات کلیدی:
کودکان ؛ طراحی شهری ؛ مشارکت ؛ شهر دوستدار کودک ؛ برنامه ریزی شهری ؛ الگوهای مشارکتی
لینک مقاله:
https://www.magiran.com/paper/1589363
چکیده:
ایجاد یک فضای شهری برای رفاه کودکان مستلزم توجه به تنوع موضوعات برنامه ریزی و طراحی شهر است. یک فضای هدایت شده نشان می دهد که چگونه با بازطراحی شاخصها و بکارگیری صحیح آنها می توان فضاهای شهری دوستدار کودک ایجاد نمود. فضاهای هدایت شده می توانند در مسیری طراحی شوند که موانع دسترسی مستقل کودکان را کاهش دهند و این در راستای برنامه ریزی برای ایجاد شهردوستدارکودک است. در این میان توجه به مشارکت کودکان در فرایند طراحی و برنامه ریزی شهرها از مهمترین موضوعات در زمینه شهرهای دوستدار کودک است که موضوع مقاله حاضر را تشکیل داده است. در ضمن بررسی ابعاد روان شناختی محیط کودکانه در قالب نگاهی به روانشناسی محیطی نیز مورد نظر بوده است. روش تحقیق مقاله «توصیفی- تحلیلی» و روش «فراتحلیل» است که از پیمایش محیطی و مشارکتی کودکان برای ارائه الگوی مشارکت و بسترسازی برای آن استفاده کرده است. بدین منظور با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ارائه تعاریفی در باب مشخصات شهرهای دوستدار کودک و مشارکت کودکان در امور شهری، با توجه به روند مشارکت کودکان در پروژه های شهری، راهکارهایی جهت ارتقاء مشارکت کودکان و نوجوانان در شکل گیری فضاهای شهری ارائه شده است.