بایگانی برچسب برای: تصویر ذهنی گردشگر از مقصد

عنوان مقاله:
تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رویکرد نظریه زمینه‏ ای
نویسنده(گان):
امیر طیبی

کامران دکاوت

تاریخ انتشار:
دوره ۲۷ ، شماره ۷۷ ، ۱۳۹۶
نشریه:
صفه / شمار صفحه مقاله: ۷۸-۶۳
کلمات کلیدی:
گردشگری ؛ فضای شهری ؛ نظریه زمینه ای ؛ مدل مفهومی ؛ تصویر ذهنی گردشگر از مقصد
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321665
چکیده:
تصویر ذهنی گردشگران از مقصد یکی از مهم ترین مفاهیم موثر در شناخت ادراک و رفتار آنان است. این مطالعه با هدف فهم تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان و طراحی مدل برای آن و به صورت کیفی و با رویکرد نظریه زمینه ای انجام شد. روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۳۰ نفر شامل ۲۴ گردشگر داخلی بازدیدکننده از فضاهای شهری اصفهان و ۶ راهنمای گردشگری بود. داده ها بر اساس رویکرد کربین و استراوس تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده ها منجر به ظهور ۵ مقوله شامل جست وجوی معنی، بعد محسوس مصنوع، جامعه میزبان، کشف فضا، و عوامل زمینه ای شد. یک مدل مفهومی نیز برای توضیح روابط میان مقولات طراحی شد. نتایج این مطالعه می تواند به طراحان شهری و متخصصان گردشگری در فهم ادراکات و نیازهای بازدیدکنندگان از فضاهای شهری کمک کند.