بایگانی برچسب برای: دانشگاه تربیت مدرس

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین الگوی بومی باز آفرینی شهری به منظور احیای بافت های فرسوده
■ نگارنده:
زهرا السادات اردستانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر هاشم داداش پور
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بوم ؛ بازآفرینی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین الگوهای رفتاری ناشی از ادراک خطر ساکنین در نوسازی بافت های فرسوده شهری
■ نگارنده:
زهرا عسگری زاده لمجیری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر هاشم داداش پور
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، بافت فرسوده
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی و تبیین الگوی مدیریت «نوسازی خودانگیخته» در بافتهای فرسوده شهری
■ نگارنده:
طوفان جعفری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۱
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
امکان سنجی توسعه درونی (کالبدی_فضایی) شهر قم با تاکید بر ظرفیت های بافت فرسوده بخش مرکزی
■ نگارنده:
نفیسه زاهد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اکبر تقوائی
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ کالبدی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
قم
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی اثرات حاصل از بازآفرینی محدوده چشمه علی شهر ری (تهران) بر افزایش پایداری شهری
■ نگارنده:
رضا عباسی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
تهران ، چشمه علی شهر ری
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تاثیرات پروژه های محرک توسعه بر ارتقاء کیفیت محیط های شهری
■ نگارنده:
وحید کشت کار
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اکبر تقوائی
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
نوسازی
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله عودلاجان
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
باززنده سازی محلات تاریخی با تأکید بر تئوری کلیت الکساندر و اصل هم پیوندی در شهرسازی سنتی ایران
■ نگارنده:
سارا عامری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
میراث
■ مورد پژوهی:
اصفهان ، محله جویباره
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تاثیرگذاری محرک های درونی توسعه گر در بازآفرینی بافت تاریخی شهر کاشان
■ نگارنده:
حمید عطائی شاد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
کاشان ، بافت تاریخی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی الگوی تعاملات شهروندان در پروژه های بزرگ مقیاس شهری با تاکید بر رویکرد شهروندی فضایی
■ نگارنده:
غزاله سادات قریشی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
مشارکت ؛ شهروندان
■ مورد پژوهی:
تهران ، اراضی عباس آباد
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
سنجش تأثیر ادراک خطر بر الگوی سکونت شهروندان در بافت های شهری یزد
■ نگارنده:
عاطفه پارسائیان
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
مسکن  
■ مورد پژوهی:
یزد