بایگانی برچسب برای: فرم كالبدي

نام کتاب دگرگونی شهرها نوزایی میدان های شهری  

ناشر سازمان عمران و بهسازی شهری
مولف نیک کوربت
مترجم هوشمند علیزاده ، شاهو کشاورزی
قطع خشتی بزرگ
نوع جلد تجدید حیات میدان ، فرآیند تبدیل فضا به مکان ، موقعیت و حرکت ، تنومندی و فرم کالبدی ، نوزایی در بیرمنگام – دگرگونی شهرها : نوزایی میدان های شهری
کلیات کتاب