بایگانی برچسب برای: فرهنگی و اجتماعی

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی شهری در بافت مرکزی _ تاریخی شهر شیراز با رویکرد منظر فرهنگی
■ نگارنده:
ساناز هادیان یکتا
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید عبدالهادی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
مراکز شهری ؛ منظر ؛ میراث ؛ فرهنگی و اجتماعی
■ مورد پژوهی:
شیراز ، بافت مرکزی _ تاریخی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین معیارهای کالبدی _ اجتماعی برنامه ریزی برای ارتقاء عملکرد فضا های مذهبی در محلات شهر تهران
■ نگارنده:
سکینه معروفی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
محله ؛ کالبدی ؛ فرهنگی و اجتماعی
■ مورد پژوهی:
تهران ، مساجد محلی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طرح ساماندهی مرکز محله با تأکید بر ارتقا تعاملات اجتماعی
■ نگارنده:
ساجده رحیمی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر بهناز امین زاده
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
محله ؛ فرهنگی و اجتماعی
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله شمس‌آباد

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل تأثیر متقابل روندهای اجتماعی _ اقتصادی و توسعه‌ی فضایی در منطقه‌ی کلا‌شهری تهران و ارائه‌ی راهبردهای توسعه‌ی فضایی
■ نگارنده:
علی سبحانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
کلانشهر ؛ اقتصاد ؛ فرهنگی و اجتماعی
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
باز طراحی خیابان به‌ منظور افزایش تعاملات اجتماعی با رویکرد فضای سوم
■ نگارنده:
سپیده خیاطی داریان
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید محسن حبیبی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ فرهنگی و اجتماعی ؛ مکان سوم
■ مورد پژوهی:
تهران ، خیابان شریعتی حد فاصل مترو قیطریه و مترو صدر
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی فضا های باز عمومی شهری(پارکها) به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (گلستان نوشیرانی بابل)
■ نگارنده:
فرزانه ابراهیمی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید عبدالهادی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
فرهنگی و اجتماعی ؛ فضای شهری ؛ فضای عمومی
■ مورد پژوهی:
بابل ، گلستان نوشیرانی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیلی بر تعارضات اجتماعی ، فضایی ابر پروژه های شهر مشهد
■ نگارنده:
الناز سرخیلی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
فرهنگی و اجتماعی ؛ ابر پروژه
■ مورد پژوهی:
مشهد
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی عرصه های همگانی به منظور افزایش انسجام اجتماعی در شهر
■ نگارنده:
فروغ کریم زاده
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
فرهنگی و اجتماعی ؛ فضای شهری ؛ عرصه همگانی ؛ انسجام اجتماعی
■ مورد پژوهی:
بندرعباس ، بخش مرکزی

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
نقش طراحی شهری درفرآیند باز آفرینی بافت های تاریخی در چهارچوب سیاست توسعه پایدار اجتماعی
■ نگارنده:
آرزو مومنیان نجار
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمود نصیری انصاری
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
فرهنگی و اجتماعی ؛ میراث ؛ سیاست ؛ توسعه پایدار و محیط زیست ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
شناسایی ظرفیت نهاد های اجتماعی در فرآیند برنامه ریزی اجتماعات محلی
■ نگارنده:
ستاره قدسی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
فرهنگی و اجتماعی ؛ محله
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله زهتابی