بایگانی برچسب برای: فضای باز

عنوان مقاله:
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجتمع‌های مسکونی
نویسنده(گان):
مهدی خاک زند(نویسنده مسئول)

آلاله بقالیان

تاریخ انتشار:
پیاپی ۱۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۵
نشریه:
معماری و شهرسازی ایران / شماره صفحه مقاله:
کلمات کلیدی:
مسکن ؛ تعامل اجتماعی ؛ فضای باز ؛ فضای نیمه باز ؛ تئوری زمینه ای ؛ آنتروپی شانون
لینک مقاله:
https://www.magiran.com/paper/1525369
چکیده:
بر طبق مدل های تعریف شده برای نیازهای انسانی، تعاملات اجتماعی یکی از موارد ضروری می باشد که عدم توجه مناسب به این امر در طراحی مجتمع های مسکونی امروزی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن، زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. فضای باز و نیمه باز موثر درمجموعه های مسکونی به عنوان زمینه ساز تعامل فعال از جمله مواردی می باشد که کمتر در طراحی ها به اهمیت آن ها توجه شده است. منطقه۲۲ تهران به دلیل ویژگی های خاص خود از قبیل دسترسی مطلوب به پارک ها، دریاچه ها، آبشارها و سایر جاذبه های گردشگری جدیدالاحداث و موقعیت جغرافیائی خاص از جمله مناطقی از تهران بزرگ می باشد که بیشترین میزان ساخت و ساز مسکن انبوه در آن مورد انتظار می باشد. از این رو، مقاله حاضر می کوشد ضمن شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجموعه مسکونی منطقه ۲۲ تهران ساکنان مجموعه های مسکونی را از مصرف کننده غیر فعال (در فضای بیرونی) به مشارکت کننده فعال تبدیل نماید. در این راستا، عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی شناسائی و کدگذاری گردیده اند. همچنین، با بهره گیری از روش تحقیق تئوری زمینه ای و روش تحلیل «آنتروپی شانون» به بررسی برهمکنش و تاثیر این موارد بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین و درجه اهمیت آنها در مقایسه با یکدیگر پرداخته شده و با تقریب قابل قبول محوری بودن تمامی موارد و لزوم به کارگیری همزمان آنها در طراحی نشان داده شده است. در پایان، راهبردهایی جهت بهبود تعاملات اجتماعی با تمرکز بر بهبود فضای باز و نیمه باز برای مجتمع هایی که در آینده در این منطقه ساخته می شوند ارائه گردیده است.
عنوان مقاله:
نقش طراحی فضای بازی در پرورش خلاقیت کودکان
نویسنده(گان):
پریا شفیع پور یوردشاهی

مصطفی کیانی

مریم طباطبائیان

تاریخ انتشار:
دوره ۱۱ ، شماره ۲۳ ، تابستان ۱۳۹۷
نشریه:
آرمانشهر / شماره صفحه مقاله: ۶۳-۵۳
کلمات کلیدی:
کودکان ؛ خلاقیت ؛ فضای باز ؛ معماری
لینک مقاله:
http://www.armanshahrjournal.com/article_69582.html
چکیده:
جامعه امروز برای انجام فعالیت‌‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به تربیت کودکان خلاق نیاز دارد. یکی از عوامل پرورش این امر فراهم آوردن محیطی مناسب برای بازی است. در این راستا ارتباط کودکان با محیط بازی و شرایطی که محیط در حین بازی فراهم می‌آورد، می‌تواند آن‌ها را در جهت پیشرفت رشد فکری و خلاقیت هدایت کند. در این حیطه، پژوهشگران به بازی و اثرات آن بر کودکان پرداخته‌اند، ولی اندکی از تحقیقات به محیط بازی و تأثیر آن در شکل‌گیری خلاقیت اشاره داشته‌اند؛ لذا ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی بازی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ۳ تا ۶ ﺳﺎﻟﻪ (دوره پیش‌دبستان) ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه‌گیری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ذﻫﻦ و رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ. در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا تعریف جامعی از خلاقیت و کاربرد آن درطراحی‌های معمارانه با بررسی نکات خلاقانه بیان شود و پس از آشنایی با رشد کودکان در مرحله سنی دوره پیش‌دبستان، ارتباط طبیعت و خلاقیت کودکان مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر طبیعت که مهم‌ترین نقش را جهت پرورش خلاقیت در محیط بازی ایفا می‌کند، به بررسی سایر عوامل ضروری و مؤثر بر محیط بازی و معیارهای اساسی جهت طراحی مناسب در راستای پیشرفت خلاقیت کودکان پرداخته می‌شود. با توجه به پژوهش‌های متعددی که در این زمینه شده است، راهکارهایی جهت طراحی محیط بازی در راستای پرورش خلاقیت کودکان ارائه شده است و جهت تبیین موضوع، پنج نمونه از مراکز کودک در تهران به طور تصادفی انتخاب شده و نتایج به‌دست آمده از تحلیل‌های انجام شده در این مراکز، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق براساس مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوایی پیرامون مبانی نظری پژوهش موردنظر می‌باشد که با توجه به یافته‌های نوین در زمینه‌های روان‌شناسی محیط۱، روان‌شناسی و طراحی معماری صورت پذیرفته است.