بایگانی برچسب برای: فضای شهری

نام کتاب کندوکاوی بر کیفیت مطلوب در فضای شهری  

ناشر عصر کنکاش
مولف حسین مبینی- محسن شکری
مترجم
قطع رحلی
نوع جلد شمیز
کلیات کتاب
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تاثیر ورودیها و بازشوها بر منظر شهری به عنوان مفصل بین فضای خصوصی و عمومی
■ نگارنده:
صدیقه صفری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر راضیه رضا زاده
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ منظر
■ مورد پژوهی:
نراق
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
باز زنده سازی در عرصه های همگانی بافت فرسوده شهری با تکیه بر ابعاد اجتماعی
■ نگارنده:
روجا علی پور
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مصطفی بهزادفر
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله ازگل
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی تاثیر نورپردازی بر کیفیات فضای شهری
■ نگارنده:
محمد مهدی مرادزاده
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مصطفی عباس زادگان
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ نورپردازی
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تعیین سلسله مراتب فرسودگی در فضای شهری بر پایه مدل تاپییس
■ نگارنده:
حسام الدین حسینی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مصطفی عباس زادگان
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ نوسازی
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
شناخت جایگاه مولفه معنا در شهر و کاربست آن در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری
■ نگارنده:
بهاره اریس
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی الحسابی
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ معنا
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
نقد و باز طراحی میدان فرهنگ با تاکید بر هویت ملی
■ نگارنده:
آیسان عبداله زاده
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مصطفی بهزادفر
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ هویت
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
خوانش معنا از منظر معنا درآمدی بر شناخت مفهوم روایت و جایگاه آن در ایجاد معنای مکان
■ نگارنده:
زهرا بخشایی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی الحسابی
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ منظر ؛ معنا
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارتقاء غنای حسی محیط با طراحی منظر صوتی فضا های شهری
■ نگارنده:
مرضیه سید فروتن
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی الحسابی
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ منظر ؛ طراحی شهری
■ مورد پژوهی:

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی تاثیر فضای شهری بر میزان اجتماع پذیری با مقایسه سه مسیر در محله جلفای اصفهان
■ نگارنده:
مریم روحانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید عبدالهادی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
فضای شهری ؛ محله ؛ اجتماع پذیری
■ مورد پژوهی:
اصفهان ، جلفا