بایگانی برچسب برای: محله کودک محور

عنوان مقاله:
بررسی محله کودک محور در بافت های سنتی و جدید با تأکید بر عوامل کیفی (نمونه موردی: سنندج)
نویسنده(گان):
فاطمه زارعی

سمیه آهنی

اسماعیل صالحی

تاریخ انتشار:
شماره ۲۱ ، زمستان ۱۳۹۶
نشریه:
آرمانشهر / شماره صفحه مقاله: ۳۳۶-۳۲۳
کلمات کلیدی:
کودکان ؛ محله ؛ کیفیت محیط ؛ محله کودک محور ؛ مدل AHP
لینک مقاله:
http://www.armanshahrjournal.com/article_59797.html
چکیده:
محله به عنوان یک سلول زنده شهری مطرح است در شهرسازی باید به کودک مانند سایر ساکنان شهر به دیدگاه ویژه ای نگریسته شود. هدف از این پژوهش، تبیین کیفیت محیط شهری مطلوب تر در محله های ارگانیک و برنامه ریزی شده ضمن تطبیق با اصول محله کودک محور است. مبانی نظری تحقیق برگرفته از نظریات اندیشمندان مختلف در حوزه های مختلف شهری، منطقه ای، علوم اجتماعی و علوم اقتصادی می باشد. جهت سهولت در کار، مدل ارزیابی پژوهش در پنج مبحث ملاحظات کالبدی، اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و مدیریتی به صورت سلسله مراتبی ایجاد شده است. نوع پژوهش کاربردی است و روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی است و به منظور ارزیابی نهایی و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی، تکمیل پرسش نامه است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده کیفیت مطلوب فضا در محله خانقاه (بافت برنامه ریزی شده) با امتیاز ۳/۱۱ نسبت به محله قلعه چهارلان است. نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن است که هم در بافت برنامه ریزی شده و هم در بافت ارگانیک بین معیارهای مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد (سطوح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ است). همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که در بافت برنامه ریزی شده معیار اقتصادی با امتیاز (۳/۳۸) و در بافت ارگانیک معیار اجتماعی با امتیاز (۳/۴۹) نسبت به سایر معیارها در اولویت می باشد. درنهایت مدلی پیشنهادی جهت طراحی و برنامه ریزی مناسب فضای شهری باهدف ارتقاء کیفیت محله کودک محور طراحی شده است.