بایگانی برچسب برای: مهدی باصولی

عنوان مقاله:
نقش عوامل موثر گردشگری فرهنگی در توسعه کارآفرینی شهر میراث جهانی یزد
نویسنده(گان):
مهدی باصولی

سید سعید هاشمی (نویسنده مسئول)

محمدحسین ایمانی خوشخو

سید حبیب الله میرغفوری

تاریخ انتشار:
دوره ۹ ، شماره ۳۵ ، بهار ۱۳۹۸
نشریه:
مطالعات شهر ایرانی اسلامی / شماره صفحه مقاله: ۸۹-۷۹
کلمات کلیدی:
کارآفرینی ؛ گردشگری ؛ میراث ؛ توسعه کارآفرینی ؛ عوامل موثر و نگاشت شناختی فازی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=483428
چکیده:
پدیده ی گردشگری به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارد، زمینه ی بسیار مناسبی برای ورود کارآفرینان است؛ با این وجود، به موضوع کارآفرینی گردشگری کمتر پرداخته شده و مدل های توسعه ی کارآفرینی در گردشگری به صورت معدودی مورد بررسی قرار گرفته است. این امر در مورد گونه های مختلف گردشگری، اهمیت مضاعفی پیدا می کند؛ به خصوص گردشگری فرهنگی که یکی از دیرپاترین و گسترده ترین گونه های گردشگری است. برای تدوین مدل توسعه ی گردشگری فرهنگی، ابتدا باید عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی گردشگری را شناخته و روابط آنها را با هم بررسی نمود. جامعه ی آماری این مطالعه که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی گردشگری فرهنگی و شدت روابط بین این عوامل، انجام شده، مالکان و شاغلان کسب وکار گردشگری، نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش دولتی و خصوصی گردشگری در شهر میراث جهانی یزد بوده اند. در مرحله ی اول با استفاده از بررسی ادبیات نظری و مطالعه ی عمیق منابع، مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با خبرگان و انجام روند نظریه ی داده بنیاد، عوامل و مؤلفه های مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی شناسایی شده و در مرحله ی دوم به منظور بررسی روابط علی و شدت روابط آنها، از روش نگاشت شناختی فازی۱ (FCM) استفاده شده است. بر اساس بررسی انجام پذیرفته سه عامل رفتاری، ساختاری و بسترها و شرایط محیطی بر توسعه ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی مؤثر بوده و عامل رفتاری بیشترین شدت رابطه را با متغیر توسعه ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی دارد. علاوه بر این مشخص گردید هر یک از عوامل مذکور با یکدیگر نیز رابطه داشته و برهم تاثیر می  گذارند و از این طریق نیز می توانند بر متغیر توسعه ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی اثرگذار باشند.