بایگانی برچسب برای: میراث

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی برای بهسازی و نوسازی محله سنگ سیاه شیراز با تاکید بر احیای عملکردی بنا های میراثی
■ نگارنده:
سید رضا افتخارالحسینی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مهیار اردشیری
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بهسازی ؛ میراث
■ مورد پژوهی:
شیراز ؛ محله سنگ سیاه
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارتقاء کیفیت محیطی بافت تاریخی با رویکرد زمینه گرایی (بافت تاریخی شهر همدان)
■ نگارنده:
گلسا صدقی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مصطفی بهزادفر
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی 
■ مورد پژوهی:
همدان ، بافت تاریخی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی ساختار فضایی در منطقه تاریخی شهر اردکان
■ نگارنده:
البرز عبادی عموقین
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید عبدالهادی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی 
■ مورد پژوهی:
یزد ، منطقه تاریخی شهر اردکان
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
چارچوب تجدید حیات شهری مرکز تاریخی بندر بوشهر
■ نگارنده:
شاپور توسلی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مرجان السادات نعمتی مهر
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ حیات شهری
■ مورد پژوهی:
بندر بوشهر ، مرکز تاریخی

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
باززنده سازی محلات تاریخی با تأکید بر تئوری کلیت الکساندر و اصل هم پیوندی در شهرسازی سنتی ایران
■ نگارنده:
سارا عامری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
میراث
■ مورد پژوهی:
اصفهان ، محله جویباره
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تاثیرگذاری محرک های درونی توسعه گر در بازآفرینی بافت تاریخی شهر کاشان
■ نگارنده:
حمید عطائی شاد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
کاشان ، بافت تاریخی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
چارچوب بازآفرینی بافت تاریخی شهر کاشان با رویکرد جامعه محور
■ نگارنده:
نغمه حصاری عراقی نژاد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کامران ذکاوت ، دکتر مرجان السادات نعمتی مهر
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ بازآفرینی  
■ مورد پژوهی:
کاشان ، بافت تاریخی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی نقش مراسم آیینی در بازآفرینی ساختار بافت تاریخی گرگان 
■ نگارنده:
معصومه لیوانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر زهرا اهری
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ بازآفرینی  
■ مورد پژوهی:
گرگان ، بافت تاریخی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
احیای فضاهای شهری تاریخی در استخوان بندی شهر اصفهان
■ نگارنده:
فریده شفیع زاده خولنجانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حسین بحرینی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
میراث 
■ مورد پژوهی:
اصفهان ، منطقه ۳ ، مرکز محله حسن آباد 
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی شهری برای باززنده سازی محور شهری در بافت قدیم
■ نگارنده:
هانیه السادات باقری باوند پوری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر پیروز حناچی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
میراث 
■ مورد پژوهی:
شیراز ، محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان