بایگانی برچسب برای: نظریه زمینه ای

عنوان مقاله:
تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رویکرد نظریه زمینه‏ ای
نویسنده(گان):
امیر طیبی

کامران دکاوت

تاریخ انتشار:
دوره ۲۷ ، شماره ۷۷ ، ۱۳۹۶
نشریه:
صفه / شمار صفحه مقاله: ۷۸-۶۳
کلمات کلیدی:
گردشگری ؛ فضای شهری ؛ نظریه زمینه ای ؛ مدل مفهومی ؛ تصویر ذهنی گردشگر از مقصد
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=321665
چکیده:
تصویر ذهنی گردشگران از مقصد یکی از مهم ترین مفاهیم موثر در شناخت ادراک و رفتار آنان است. این مطالعه با هدف فهم تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان و طراحی مدل برای آن و به صورت کیفی و با رویکرد نظریه زمینه ای انجام شد. روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۳۰ نفر شامل ۲۴ گردشگر داخلی بازدیدکننده از فضاهای شهری اصفهان و ۶ راهنمای گردشگری بود. داده ها بر اساس رویکرد کربین و استراوس تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده ها منجر به ظهور ۵ مقوله شامل جست وجوی معنی، بعد محسوس مصنوع، جامعه میزبان، کشف فضا، و عوامل زمینه ای شد. یک مدل مفهومی نیز برای توضیح روابط میان مقولات طراحی شد. نتایج این مطالعه می تواند به طراحان شهری و متخصصان گردشگری در فهم ادراکات و نیازهای بازدیدکنندگان از فضاهای شهری کمک کند.

عنوان مقاله:
شناسایی علل عدم تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظریه زمینه ای
نویسنده(گان):
گلدیس وحیدی برجی

فرشاد نوریان

محمد مهدی عزیزی

تاریخ انتشار:
دوره ۲۲ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۶
نشریه:
هنرهای زیبا / شماره صفحه مقاله: ۱۴-۵
کلمات کلیدی:
کاربری ؛ توسعه شهری ؛ برنامه ریزی کاربری زمین ؛ تحقق پذیری ؛ نظریه زمینه ای ؛ تحقیق کیفی
لینک مقاله:
https://jfaup.ut.ac.ir/article_62261.html
چکیده:
ارزیابی برنامه ریزی کاربری زمین درپژوهش های مختلف نشان از عدم موفقیت آن‌ها داشته است و ضرورت بازنگری در محتوا و روش برنامه‌ریزی را آشکار می‌سازد. در این مقاله شناسایی علل عدم تحقق کاربری زمین در طرح‌های پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته تاست. در اینجا روش کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای به کار گرفته شده تا برخلاف مطالعات گذشته از اظهار نظرات سلیقه‌ای اجتناب شود. اطلاعات مورد نیاز در این روش به صورت مصاحبه عمیق گردآوری شده است. نمونه‌گیری به روش هدفمند از نوع گلوله‌برفی و به تعداد ۱۴ نفر از مطلع‌ترین افراد در گروه‌های متنوعی از مدیران شهری، مشاوران تهیه‌کننده طرح و اساتید دانشگاه انجام شده است.

نتایج تحلیل نشان از ۱۱ علت مختلف مؤثر در عدم تحقق کاربری زمین دارد که بیش از ۵۰ درصد مشکلات مربوط به سه علت مهم تصمیم گیری‌ها و عملکرد غیر‌نظام‌مند و نادرست مدیران شهری، تراز مالی منفی شهرداری و کسب درآمد از طریق تخلف نسبت به پیشنهادات طرح و عدم واقع‌بینی در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات غیر‌منطقی می-باشد. در ادامه با استفاده از تئوری زمینه‌ای شرایط زمینه ای موثر، شرایط تداوم این روند حاضر و پیامدهای ناشی از ادامه روند موجود شناسایی شده است.