بایگانی برچسب برای: کارآفرینی

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی و تحلیل نقش شهرک های صنعتی در افزایش کارآفرینی در استان قزوین
■ نگارنده:
سحر بهنام قراجه لر
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر هاشم داداش پور
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
کارآفرینی ؛ شهرک
■ مورد پژوهی:
قزوین
عنوان مقاله:
نقش عوامل موثر گردشگری فرهنگی در توسعه کارآفرینی شهر میراث جهانی یزد
نویسنده(گان):
مهدی باصولی

سید سعید هاشمی (نویسنده مسئول)

محمدحسین ایمانی خوشخو

سید حبیب الله میرغفوری

تاریخ انتشار:
دوره ۹ ، شماره ۳۵ ، بهار ۱۳۹۸
نشریه:
مطالعات شهر ایرانی اسلامی / شماره صفحه مقاله: ۸۹-۷۹
کلمات کلیدی:
کارآفرینی ؛ گردشگری ؛ میراث ؛ توسعه کارآفرینی ؛ عوامل موثر و نگاشت شناختی فازی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=483428
چکیده:
پدیده ی گردشگری به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارد، زمینه ی بسیار مناسبی برای ورود کارآفرینان است؛ با این وجود، به موضوع کارآفرینی گردشگری کمتر پرداخته شده و مدل های توسعه ی کارآفرینی در گردشگری به صورت معدودی مورد بررسی قرار گرفته است. این امر در مورد گونه های مختلف گردشگری، اهمیت مضاعفی پیدا می کند؛ به خصوص گردشگری فرهنگی که یکی از دیرپاترین و گسترده ترین گونه های گردشگری است. برای تدوین مدل توسعه ی گردشگری فرهنگی، ابتدا باید عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی گردشگری را شناخته و روابط آنها را با هم بررسی نمود. جامعه ی آماری این مطالعه که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی گردشگری فرهنگی و شدت روابط بین این عوامل، انجام شده، مالکان و شاغلان کسب وکار گردشگری، نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش دولتی و خصوصی گردشگری در شهر میراث جهانی یزد بوده اند. در مرحله ی اول با استفاده از بررسی ادبیات نظری و مطالعه ی عمیق منابع، مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با خبرگان و انجام روند نظریه ی داده بنیاد، عوامل و مؤلفه های مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی شناسایی شده و در مرحله ی دوم به منظور بررسی روابط علی و شدت روابط آنها، از روش نگاشت شناختی فازی۱ (FCM) استفاده شده است. بر اساس بررسی انجام پذیرفته سه عامل رفتاری، ساختاری و بسترها و شرایط محیطی بر توسعه ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی مؤثر بوده و عامل رفتاری بیشترین شدت رابطه را با متغیر توسعه ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی دارد. علاوه بر این مشخص گردید هر یک از عوامل مذکور با یکدیگر نیز رابطه داشته و برهم تاثیر می  گذارند و از این طریق نیز می توانند بر متغیر توسعه ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی اثرگذار باشند.
عنوان مقاله:
پتانسیل گردشگری در توسعه کارآفرینی پایدار نواحی روستایی
نویسنده(گان):
بیژن رحمانی

پگاه مرید سادات

سید حسین شاهد

تاریخ انتشار:
دوره ۱۷ ، شماره ۵۰ ، بهار ۱۳۹۷
نشریه:
مدیریت شهری / شماره صفحه مقاله: ۹۷-۶۵
کلمات کلیدی:
کارآفرینی ؛ گردشگری ؛ گردشگری پایدار ؛ توسعه روستایی
لینک مقاله:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=483885
چکیده:
یکی از ابعاد بسیار مهم نظریه های توسعه ی پایدار روستایی، توسعه ی اقتصادی در کنار توسعه ی اجتماعی و اکولوژیک است. در این میان، گردشگری در جوامع روستایی، نقش بسیار مهمی در توسعه ی اقتصادی آن ها دارد و یکی از زمینه های مهم در توسعه کارآفرینی پایدار نواحی روستایی می باشد. از این رو، این مطالعه با هدف ظرفیت گردشگری در توسعه کارآفرینی پایدار نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان همدان) انجام گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه بر اساس تقسیم بندی های ذکر شده از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ میزان و درجه ی کنترل، میدانی (پرسشنامه و مشاهده مستقیم) و از لحاظ نحوه ی جمع آوری اطلاعات نیز، از نوع تحقیقات توصیفی و غیر تجربی (غیرآزمایشی) می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۷۸ خانوار (سرپرست خانوار) تعیین گردید، لازم به توضیح است برای جلوگیری از خطاهای آماری و بالارفتن اطمینان، ۵% نمونه انتخابی نیز به نمونه مورد نظر اضافه گردید و در نهایت ۳۹۶ نفر (سرپرست خانوار) به عنوان نمونه نهایی در ۶ دهستان مورد هدف مطالعه انتخاب شدند. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش، SPSS22، Amos22، ArcGIS و Excel می باشند. نتایج نشان می دهد، پنج عامل شناسایی شده در مجموع تواسته اند ۸۶/۴۷ درصد از واریانس کل متغیرهای مربوط به عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی پایدار گردشگری روستاییان محدوده مطالعاتی را تبیین نمایند. با توجه به اینکه درصد مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از کل واریانس متغیرهاست و هرچه مقدار آن بزرگ تر باشد، نشان دهنده اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل است، نتایج نشان می دهد که میزان تبیین هر یک از عوامل پنج گانه شناسایی شده به ترتیب ۸۸/۱۶، ۶۴/۸، ۸۸/۷، ۸۲/۷ و ۶۳/۶ درصد بوده است. همچنین t به دست آمده برای متغیرهای ریسک پذیری، توفیق طلبی و نیت کارآفرینانه مثبت و معنی دار شده است. علامت مثبت نشان می دهد میانگین متغیر مورد بررسی بزرگتر از میانه ی نظری یا نمره ی ملاک می باشد. به عبارتی میانگین این عوامل علاوه براینکه از سایر عوامل بیشتر بوده، از میانه ی نظری مورد نظر نیز در سطح ۹۵ درصد معنی داری (یا خطای ۵ درصد) بزرگتر است. بنابراین، می توان عنوان کرد، توسعه گردشگری بر ارتقاء متغیرهای ریسک پذیری، توفیق طلبی و نیت کارآفرینانه دارای آثاری مثبت بوده است. لذا، با توجه به نتیجه به دست آمده می توان عنوان کرد که فرض تحقیق مبنی بر اینکه گردشگری در ارتقاء روحیه (خلاقیت، ریسک پذیری، اعتماد به نفس، استقلال طلبی و توفیق طلبی) و نیت کارآفرینی پایدار در سکونتگاه های روستایی منطقه مورد مطالعه تا حدودی مؤثر بوده تأیید و فرض صفر رد شد.