بایگانی برچسب برای: کاربری زمین

نرم افزار MOLAND
     
برخی از کاربردهای نرم افزار
–   تحلیل و مدل سازی تغییرات کاربری زمین.

–   یک ابزار کارآمد و ضروری برای برنامه‌ریزان شهری.

–   توانایی ایجاد پیش‌بینی عواقب سیاست‌های شهری.

لینک دانلود نرم افزار

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی کاربری زمین در محلات جدید مسکونی با رویکرد محلات ایرانی- اسلامی
■ نگارنده:
فریبا خاوری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمدرضا پورجعفر
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
شهر ایرانی _اسلامی ؛ کاربری زمین ؛ گردشگردی ؛ محله
■ مورد پژوهی:
سبزوار ، بافت تاریخی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل ارتباط میان سرزندگی فضاهای شهری و نوع کاربری زمین در شهرهای جدید و ارائه راهکارهای برنامه ریزی جهت تقویت سرزندگی این فضاها
■ نگارنده:
احسان امینی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد/ برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
سرزندگی ؛ شهر جدید ؛ فضای شهری ؛ کاربری زمین
■ مورد پژوهی:
شهر جدید اندیشه
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در اطراف ایستگاه مترو شوش با رویکرد توسعه حمل و نقل محور
■ نگارنده:
زینب اکبری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد/ طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۰
■ کلمات کلیدی:
حمل و نقل ؛ کاربری زمین
■ مورد پژوهی:
تهران ، اطراف ایستگاه مترو شوش
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تاثیرات متقابل نظام کاربری زمین و سیستم حمل و نقل بر یکدیگر
■ نگارنده:
محبوبه خواجوی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد/ برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
حمل و نقل ؛ کاربری زمین
■ مورد پژوهی:
مشهد ، خیابان امام رضا و احمد آباد
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل میزان یکپارچگی حمل ونقل وکاربری زمین در راستای دستیابی به دسترسی پایدار به جهت از بین بردن محرومیت های اجتماعی حاصل از جدا افتادگی بافت های شهری
■ نگارنده:
سعید بختیاری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد/ برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۵
■ کلمات کلیدی:
حمل و نقل ؛ عدالت ؛ کاربری زمین
■ مورد پژوهی:
قزوین
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی کاربری زمین و حمل و نقل دوستدار کودک و نوجوان
■ نگارنده:
نگار بزرگ زاده یزدی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مظفر صرافی
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد/ برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۶
■ کلمات کلیدی:
حمل و نقل ؛ کاربری زمین ؛ کودکان
■ مورد پژوهی:
تهران ، محله یوسف آباد
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تاثیرات تغییر کاربری اراضی بر سیل خیزی در منطقه حوضه آبخیز شمال شهر تهران
■ نگارنده:
آرمان نصیری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر رضا خیرالدین
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
توسعه پایدار و محیط زیست ؛ کاربری زمین
■ مورد پژوهی:
تهران ، شمال شهر
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی کاربری زمین با هدف کاهش آسیب پذیری از زلزله
■ نگارنده:
هانیه معینیان
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۲
■ کلمات کلیدی:
توسعه پایدار و محیط زیست ؛ کاربری زمین ؛ تاب آوری و مدیریت بحران
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۷

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی فضایی کاربری زمین با تأکید بر توسعه پایدار شهری
■ نگارنده:
علیرضا نمازی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمدحسین شریف زادگان
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۱
■ کلمات کلیدی:
توسعه پایدار و محیط زیست ؛ کاربری زمین
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۲۲