بایگانی برچسب برای: 1393

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
شناخت و بررسی هویت متکثر خیابان سی تیر و ارتقاء کیفیت محیط خیابان
■ نگارنده:
احمد مسجد جامعی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
هویت
■ مورد پژوهی:
تهران ، خیابان سی تیر
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل بافت فرسوده شهری و تدوین راهکارهای ساماندهی آن
■ نگارنده:
مجید سلطانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حمیدرضا پارسی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
مهاباد ، محله ارمنیان

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
به کار گیری رهیافت تجدید حیات شهری در بافت فرسوده شهر کرج
■ نگارنده:
وحید صدقی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مرجان السادات نعمتی مهر
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
کرج ، پهنه های فسوده

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
راهنمای تهیه طرح جامع نورپردازی شهری
■ نگارنده:
سارا سعیدی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر جهانشاه پاکزاد
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
نورپردازی
■ مورد پژوهی:
همدان ، بافت مرکزی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی ساختار فضایی در منطقه تاریخی شهر اردکان
■ نگارنده:
البرز عبادی عموقین
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید عبدالهادی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی 
■ مورد پژوهی:
یزد ، منطقه تاریخی شهر اردکان
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
احیای فضاهای شهری تاریخی در استخوان بندی شهر اصفهان
■ نگارنده:
فریده شفیع زاده خولنجانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حسین بحرینی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
میراث 
■ مورد پژوهی:
اصفهان ، منطقه ۳ ، مرکز محله حسن آباد 
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی شهری برای باززنده سازی محور شهری در بافت قدیم
■ نگارنده:
هانیه السادات باقری باوند پوری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر پیروز حناچی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
میراث 
■ مورد پژوهی:
شیراز ، محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی شهری خیابان در بافت های تاریخی بر اساس بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا
■ نگارنده:
امیرعباس عطاییان
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید محسن حبیبی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ طراحی شهری ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
یزد ، خیابان مسجد جامع

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
باز زنده سازی بافت های تاریخی
■ نگارنده:
صبا ناصر علوی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حسنعلی لقایی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
میراث
■ مورد پژوهی:
نایین ، بافت تاریخی

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
انسجام بخشی به بافت شهری با استفاده از ساختار های تاریخی
■ نگارنده:
سید میلاد طاهری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید عبدالهادی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۳
■ کلمات کلیدی:
میراث 
■ مورد پژوهی:
نائین