بایگانی برچسب برای: 1394

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین الگوی بومی باز آفرینی شهری به منظور احیای بافت های فرسوده
■ نگارنده:
زهرا السادات اردستانی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر هاشم داداش پور
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بوم ؛ بازآفرینی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تبیین الگوهای رفتاری ناشی از ادراک خطر ساکنین در نوسازی بافت های فرسوده شهری
■ نگارنده:
زهرا عسگری زاده لمجیری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر هاشم داداش پور
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
دکترا
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
تهران ، بافت فرسوده
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
امکان سنجی توسعه درونی (کالبدی_فضایی) شهر قم با تاکید بر ظرفیت های بافت فرسوده بخش مرکزی
■ نگارنده:
نفیسه زاهد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اکبر تقوائی
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ کالبدی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
قم
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی شهری در سایت های صنعتی متروکه
■ نگارنده:
آرزو خامسی
■ استاد/اساتید راهنما:
مهندس احمد سعیدنیا
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
تهران ، اراضی صنعتی منطقه ۱۶
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی موفقیت پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها و ارائه راهکارهای برنامه‌ریزی جهت بهبود اثربخشی
■ نگارنده:
بهاره بهرا
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد مهدی عزیزی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی ؛ اثربخشی
■ مورد پژوهی:
یزد ، بافت تاریخی ، برزن گودال مصلی ، پروژه مدرسه ـ محله هنر و معماری
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی تاثیرگذاری محرک های درونی توسعه گر در بازآفرینی بافت تاریخی شهر کاشان
■ نگارنده:
حمید عطائی شاد
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان
■ دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ نوسازی ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
کاشان ، بافت تاریخی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ برای ارتقاء هویت شهری در بافت قدیم
■ نگارنده:
فرزان فاروقی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر حمیدرضا پارسی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ بازآفرینی ؛ نوسازی ؛ فرهنگ ؛ هویت
■ مورد پژوهی:
سنندج ، بافت پیرامون بازار سنتی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی مفهوم مدیریت چارچوب منظر شهری در طرح جامع شهر تهران و دستیابی به اصول اهداف و روش انجام مطالعات موضوعی مدیریت منظر شهری
■ نگارنده:
آرزو سادات حسینی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر کامران ذکاوت
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
منظر ؛ مدیریت و حکم روایی
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تحلیل و مکان یابی فضاهای آموزشی
■ نگارنده:
مهرنوش باقری
■ استاد/اساتید راهنما:
مهندس احمد سعیدنیا
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
مکان یابی
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱ ، محله نیاوران

 

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی شهری در بافت مرکزی _ تاریخی شهر شیراز با رویکرد منظر فرهنگی
■ نگارنده:
ساناز هادیان یکتا
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر سید عبدالهادی دانشپور
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۴
■ کلمات کلیدی:
مراکز شهری ؛ منظر ؛ میراث ؛ فرهنگی و اجتماعی
■ مورد پژوهی:
شیراز ، بافت مرکزی _ تاریخی