بایگانی برچسب برای: 1397

■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بازآفرینی بافت قدیمی و فرسوده شهری
■ نگارنده:
آرمان جلیلی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر علی اصغر رواسی ، دکتر سیروس چوبینه
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / طراحی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بازآفرینی ؛ بافت فرسوده
■ مورد پژوهی:
اردبیل ، خیابان آیت الله کاشانی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی برای بازآفرینی میدان چهارشیر اهواز با تأکید بر هویت شهری آن
■ نگارنده:
سوسن مکوندی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر فرشاد نوریان
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس البرز
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ هویت ؛ بازآفرینی
■ مورد پژوهی:
اهواز ، میدان چهارشیر
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی برای بهسازی و نوسازی محله سنگ سیاه شیراز با تاکید بر احیای عملکردی بنا های میراثی
■ نگارنده:
سید رضا افتخارالحسینی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مهیار اردشیری
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
نوسازی ؛ بهسازی ؛ میراث
■ مورد پژوهی:
شیراز ؛ محله سنگ سیاه
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
برنامه ریزی برای بهسازی و نوسازی محله سنگ سیاه شیراز با تاکید بر احیای عملکردی بنا های میراثی
■ نگارنده:
سیدرضا افتخار الحسینی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر مهیار اردشیری
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی شهری و منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
میراث ؛ بهسازی ؛ نوسازی ؛ میراث
■ مورد پژوهی:
شیراز ، محله سنگ سیاه
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی عوامل موثر بر سکونتگزینی مهاجران افغانستانی
■ نگارنده:
رضا حسینی
■ استاد/اساتید راهنما:
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مهاجرت
■ مورد پژوهی:
تهران
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
تاثیر مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامونی
■ نگارنده:
مهسا خسروی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / برنامه ریزی  منطقه ای
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مناطق آزاد
■ مورد پژوهی:
منطقه آزاد انزلی
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
ارزیابی کارآمدی مسکن مهر از نظر برنامه ریزی مسکن ، مبتنی برمسکن اجتماعی
■ نگارنده:
تقی قاسم شریفی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر محمد حسین شریف زادگان ، دکتر بهزاد ملک پوراصل
■ دانشگاه:
دانشگاه شهید بهشتی
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مسکن  
■ مورد پژوهی:
شهر جدید پرند ، شهر جدید پردیس
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با شهروند بر مشارکت عمومی شهروندان با نقش میانجی گری اعتماد عمومی
■ نگارنده:
مهیار شرافت ناصری
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر غلامرضا طالقانی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی ؛ مشارکت
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۲۲
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
مدیریت یکپارچه شهری منطقه ۳ شهرداری تهران بر اساس سیستم های اطلاعات مدیریت
■ نگارنده:
سامان اسلامی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر غلامرضا طالقانی
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۳
■ عنوان پایان‌نامه/رساله:
طراحی نظام مدیریت یکپارچه ی نوسازی شهری و ارائه ی راهکارهای استقرار آن
■ نگارنده:
محمدرضا میرزایی
■ استاد/اساتید راهنما:
دکتر اسفندیار زبردست
■ دانشگاه:
دانشگاه تهران ، پردیس هنرهای زیبا
■ مقطع / رشته:
کارشناسی ارشد / مدیریت شهری
■ تاریخ دفاع:
۱۳۹۷
■ کلمات کلیدی:
مدیریت و حکم روایی ؛ نوسازی
■ مورد پژوهی:
تهران ، منطقه ۱۰